سوالات درس مهارتی مانتو دوز

      7- در موقع ترسیم یقه فرنچی هرچه خط گردن صاف تر باشد و فرم منحنی کمتری داشته باشد لبه بیرونی یقه ...........است.

الف) کمی نزدیک به گردن                                               ب)  نزدیکترین حد به گردن    

  ج) نزدیک به گردن است .                                              د)  دور از گردن است .

8- برای ترسیم یقه ب ، ب  پایه دار بلند چه مقدار الگوی جلو در قسمت حلقه روی الگوی پشت می آید ؟

الف)   5/7 سانتیمتر                                             ب)  5/5 سانتیمتر    

  ج)  3 سانتیمتر                                                   د) سرشانه جلو با سرشانه پشت مماس می شود .

9- برای طراحی یقه چینی متر باید به صورت..........و از خط .........اندازه گیری شود.

الف) ایستاده ، شانه                                                                   

ب)  ایستاده  ،  مرکزی جلو    

 ج) افقی ، مرکزی جلو                                                               

د)  مماس    ،  مرکزی جلو

10-  برای تهیه یقه ب ، ب اگرالگوی جلوو پشت به فاصله 5/5 سانتیمتر در قسمت حلقه مماس شوند پایه تقریبی ایجادشده چندسانتمتر می شود ؟  

الف) 5/0  سانتیمتر      ب) 8/0 سانتیمتر 

   ج) 3/1 سانتیمتر      د)  8/1 سانتیمتر

11- اجرای پنس یقه برای کدام یقه الزامی است ؟

الف) یقه هایی با فرم هفت مانند آرشال 

 ب) یقه ساده خطی       

 ج) یقه فرنچی       

د) یقه  ب. ب

با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید .

12- نام خط      52   -------  49  چیست ؟

الف) خط لبه خارجی یقه             ب) خط پایه   

     ج) خط شکست یقه  د) خط گردن

13 - نام خط      55   ----------  51    چیست ؟

الف) خط مرکزی جلو   ب)خط لبه خارجی یقه ج) خط پایه  د) خط مرکزی پشت یقه

14-  سجاف این یقه سرخود است .

الف ) صحیح                                              ب) غلط

15- چون دگمه خور این لباس زیاد است برای همین جادگمه روی خط مرکزی جلو قرار نمی گیرد .

الف ) صحیح                                                ب) غلط

16- یقه ملوانی جزو کدام دسته یقه ها می باشد ؟

الف) یقه ساده خطی                                                     ب) یقه های ایستاده      

ج) یقه های برگردان بدون پایه یا مسطح                               د) یقه های برگردان پایه دار

( 2  )

17 - ایراد اندامی در بالاتنه روبرو با کدام گزینه صدق می کند ؟

الف)  سینه بالا ایستاده   

 ب) سینه پایین افتاده 

ج) سینه بزرگ   

د) سینه کوچکتر از حد معمول

 

18- با توجه به توضیح داخل پرانتز  این اصطلاح را در موقع ترسیم کدام قسمت یقه به کار می بریم ؟

(مقدار گشادی یقه یا اصطلاحا بازی یقه از حلقه گردن روی خط مرکزی را می گویند )

الف) دال یقه            ب)  نقطه شکست                

ج) دکلته یقه                   د) خط شکست

19- این نوع یقه ها همواره به طور مسطح در روی شانه قرار می گیرند مقدار پایه آن از 5/0 سانت کمتر است طرح لبه یقه خیلی بیشتر از خط لبه گردن است

الف) یقه برگردان بدون پایه                                           ب)  یقه برگردان پایه دار  

 ج)  یقه های برگردان                                                   د)  یقه های ایستاده

20- خط خارجی یقه یا خط لبه ی برگردان یقه خطی است که روی ..................قرار می گیرد .

الف)    خط مرکزی        ب)    لباس          

 ج)   خط شکست               د)    حلقه گردن بالاتنه

21- اندازه دگمه خور لباس را باید متناسب با ............مشخص کرد .

الف)   قطر دگمه                 ب)   طول جادگمه            

ج)   خط مرکزی جلو       د)   روی هم گرد لباس     

22- به طور معمول  طول چاک جادگمه برابر با .........................  است.

الف) قطر دگمه + 5 --- 3 میلیمتر                 

 ب) قطر دگمه  +  1 میلیمتر        

ج)   قطر دگمه   + 3----  2  میلیمتر 

 د) یک دوم قطر دگمه + 5/0  تا 1 سانتیمتر

23- یک طراح لباس برای یک مانتو با یقه انگلیسی 5 سانت دگمه خوردر مرکزجلو در نظر گرفته است میزان روی هم گرد لباس چقدر است ؟

الف) 6 سانتیمتر                                                ب) 5/2 سانتیمتر      

ج) 5/6 سانتیمتر                                                د) 1 سانتیمتر

 

(3)

24- کدام یک از وسایل زیر جزو وسایل علامتگذاری نمی باشد ؟

الف) صابون خیاطی                   ب) رولت                    

 ج) کاربن                                 د) کوک شل

25- ........برای اتصال موقت  تکه های لباس و.............برای اتصال دائم تکه های لباس و مواقعی که دوام و استحام دست دوزی مورد لزوم باشد به کار می آید .

الف)  بخیه   ،   کوک ساده    ب)  بخیه تزیینی  ،   کوک ساده   

ج)   کوک ساده    ،   بخیه    د)   کوک جسته  ،  بخیه

26- برای دوخت جیب با گوشه گرد از یک ...................جیب ببرید و گوشه های جیب را شلال ریز بزنید .

الف)  لایه آستری                ب)  لایه پارچه             

ج)  الگوی مقوایی            د)   الگوی پارچه ای

با توجه به شکل  به سوالات زیر پاسخ دهید .

27-  نام فاصله 59 ---  61 --- 60  چیست ؟

الف) خط شکست   

ب) خط لبه خارجی یقه   

ج) خط پایه یقه   

د) دال یقه

28- نام خط  60 ---  52 چیست ؟

الف) خط شکست   

ب)خط لبه خارجی یقه   

ج) خط پایه یقه   

د) دال یقه

29-  نام خط 54  --- 51 چیست ؟

الف) خط شکست   

ب) خط لبه خارجی یقه   

ج) خط پایه یقه   

د) دال یقه

30 -  خط  47  ---  58 به کدام خط در یقه دوخته می شود ؟

الف)  به خط  62  ----  55 

ب)  به خط   51  ---  54

ج)  به خط 61  ---  62 

د)  به خط 58 --- 62  

31-  مثلث کوچک  47 ---   58 ---  62 در لباس و سجاف یقه مشترک است .

الف)  صحیح                                                ب)  غلط 

 

(4)

32-  جیب داخل لباس معمولا از چه پارچه هایی تهیه می شود ؟

الف) پارچه آستری                                                                  ب) پارچه رویه  

ج) الگوی مقوایی                                                                   د) پارچه ای غیر از جنس آستر و رویه

33- سجاف نوار اریب برای طول یقه لباس که ...............توصیه می شود .

الف) بابرگردان                    ب) یقه گرد                          د) فاقد برگردان                           د) یقه هفت

34- به طور معمول دگمه پس از بسته شدن با لبه جلو لباس چندسانتیمتر فاصله دارد ؟

الف) 1 تا 3 سانتیمتر                                                                           ب) 5/0 تا 1 سانتیمتر  

 ج) 2  تا 5/1 سانتیمتر                                                                         د) 5/1   تا 8/1  سانتیمتر

35- انواع آستین های جدا در قسمت کاپ آستین باید ....................حلقه آستین باشند .

الف) کوچکتر از                         ب) بزرگتر    

ج) برابر                                  د) استاندارد

با توجه به شکل بالاتنه به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

36- فاصله نقطه 11 -----  9    چقدر می باشد ؟

الف) 5 سانتیمتر  

 ب)  8/3  سانتیمتر  

ج) یک پنجم گودی کف حلقه   -   7/0    

 د) یک پنجم گودی کف حلقه   +  7/0

37 - فاصله نقطه  30  ----  3  چقدر می باشد ؟

الف) یک چهارم دور سینه  مهنای 5 سانتیمتر  

 ب) یک چهارم  دور سینه  - 4  + آزادی    

ج)  یک چهارم دور سینه + آزادی   (0 تا 5/1 سانتیمتر)   

د) یک چهارم دور سینه  + آزادی   + 4 سانتیمتر 

38 - فاصله نقطه 22  -----  3  چه مقدار می باشد ؟

الف)  یک دوم فاصله  30  ----3

ب)   یک دوم بلندی سینه

ج)   یک دوم فاصله سینه   

د)   فاصله سینه

39 - فاصله نفطه  26 ---  20 چگونه به دست می آید ؟

الف) یک دهم دور سینه   -   8/1 سانتیمتر                                          

  ب) یک بیستم دور سینه    -   8/1 سانتیمتر   

ج) برای سینه های کوچک  یک دهم دور سینه  -  2 تا 3 سانتیمتر                    

د) مورد الف و ج صحیح است .

(5)

40 - اتوی پنس های دامن به کدام طرف است ؟

الف)  در جهت درز پهلو        ب)  در جهت خطوط مرکزی          

ج)  در جهت پایین                    د)  در جهت بالا   

41 - پارچه نایلونی سوخته شده به کف اتو چسبیده از چه راهی  برای تمیز کردن کف اتو استفاده می شود ؟

الف)  محلول گرم شده سرکه و نمک                                    

ب)  مالیدن صابون رختشویی به کف اتوی کاملا داغ  

ج)  مقدار آب و سرکه به نسبت مساوی                                  

د)  پاک کردن با پارچه تمیز به سطح اتوی داغ

42 - برای اتوی درزهای منحنی پنس های بالاتنه و فرم دادن به برخی از قسمت های لباس از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف)  چوب مخصوص کوبیدن پارچه                     ب)  ژانت                 

 ج)  بالشتک دستی                د)   بالشتک بیضی

43 - این توضیح در مورد کدام اتو می باشد ؟

(درمخزن میانی  این اتومحفظه ای جهت ریختن آب وجود دارد ،چرک هارا به آسانی برطرف می کند  )

الف) اتو با فرم منحنی                        ب) اتوی پرس                          

ج)  اتوی بخار                    د)  اتوی ساده 

44 - برای نور پردازی اتاق کار از چه نوع نوری استفاده می شود  ؟

 الف )  نور مستقیم                    ب)  نور ملایم                      

ج)  نور غیر مستقیم                د)  نور خیره کننده

45 - مشخصات یک نخ کوک خوب کدام مورد نیست؟

الف) دارای گره نبوده        ب) آهار نداشته باشد      

ج) ضخامت آن کم و زیاد نباشد         د) دارای آهار و ضخامت کم و زیاد باشد

46 - برای ترسیم الگوی آستین به چه اندازه ای نیاز داریم ؟

الف)  یک ششم دور حلقه بالاتنه                                                                         ب)  یک سوم دور حلقه بالاتنه

ج)  یک چهارم دور حلقه بالاتنه                                                                          د)  یک دوم دور حلقه بالاتنه

47 - نقطه  5  موازنه در ............است .

الف) در حلقه بالاتنه پشت           ب)  در قسمت جلوی آستین              

ج) در حلقه بالاتنه جلو               د) در قسمت پشت آستین

48  -  برای تهیه کدام الگوی آستین  قسمت جلو را از پشت جدا کرده و به بالاتنه اتصال می دهیم ؟

الف ) آستین رگلان                  ب) آستین کیمونو                

 ج)   آستین سرخود                 د ) آستین کیمونو   و کیمونو رگلان                         

49 - برای آماده سازی یقه انگلیسی و یا آرشال  با برش در سرشانه برای سهولت در کار ابتدا پنس سینه را به  کدام قسمت بالاتنه منتقل می کنیم و سپس به آماده سازی یقه اقدام می کنیم  ؟

الف) انتقال پنس سینه به  حلقه                               ب)  ساسون فرانسوی          

 ج)  انتقال پنس سینه به پهلو                              د)   انتقال پنس سینه به سرشانه

50 -  در مدل داخل کادر از چه نوع انتقال پنسی استفاده شده است ؟

الف) انتقال پنس سینه به  حلقه         

ب)  ساسون فرانسوی           

ج)  انتقال پنس سینه به پهلو     

 د)   انتقال پنس سینه به سرشانه

هنرآموز خیاطی

/ 2 نظر / 1145 بازدید
امیر

با سلام فادیا با 7000 عنوان کالا بزرگترین فروشگاه اینترنتی لوازم خیاطی و خرازی در کشور می باشد با توجه به نزدیک بودن زمینه فعالیت وبلاگ شما با سایت فادیا، از شما دعوت می نماییم از سایت ما بازدید فرمایید و در صورت تمایل لینک سایت فادیا را در صفحه خود قرار دهید عرضه محصولات در فادیا بصورت کلی و جزئی می باشد www.fadiashop.com با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما فادیا

خوشه

سلام استاد ميشه راهنمايي کنيد چه کتابي رو واسه مانتو دوزي بخونم اگه کمکم کنيد ممنون ميشم من از تبريز مزاحم ميشم براي ديپلم خياطي بايد اين رشته راهم امتحان بدم ولي کسي کمکم نمي کند سپاس