خياطي

خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

تیر 92
2 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
6 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
1 پست