خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

خياطی و در مورد خياطی

هنر خياطی رشته ای است که در توليد ناخالص ملی هر کشور نقش داردو همانند چیزهای دیگر در حال تکامل است نیاز بشر و جامعه ايجاب می کند تعداد کثيری از نيروهای فعال وقت وتوان خويش را به فراگيری صحيح و گسترش اين حوزه های تخصصی و تکنيکی صرف کنند
حال بپردازيم به تاريخچه کوتاهی در مورد لباس
کلمه لباس در فارسي واژه های پوشش تن پوش و پوشاک راتداعی می کند
لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغيير شکل آن به نحوی زيبا به کار می رود يعنی لباس برای پوشاندن تن و ننماياندن آن است که برای هر طبقه ای فابل فهم است. منشا اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن از سرما گرماعوامل طبیعی عفت پرهیزگاری زیبایی و با وقار بودن است.
لباس هر انسان نشانه شخصیت وجودی اوست{انسان تا مادامی که به یک سلسله ارزشها و بینش ها معتقد و دلبسته باشد لباسی متناسب با آن ارزشها و بینش ها به تن خواهد کرد

قسمت هایی از کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی از دکتر حداد عادل

   + خانم گل - ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢